Công văn 7931/TCHQ-TXNK ngày 23/12/2019

Ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Tải về tại đây: