Công văn 7861/TCHQ-GSQL ngày 19/12/2019

Kết nối với Myanmar và Lào để trao đổi chứng nhận xuất xứ mẫu D

Tải về tại đây: