Công văn 7837/TCHQ-TXNK ngày 18/12/2019

Phần mềm điều khiển đã được xác định TGHQ theo vật chứa đựng trung gian và chưa được tính vào TGHQ của MMTB nhập khẩu

Tải về tại đây: