Công văn 7760/TCHQ-TXNK ngày 16/12/2019

Báo cáo vướng mắc về kiểm tra trị giá hàng hóa nhập khẩu, cập nhật dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu GTT02

Tải về tại đây: