Công văn 754/TCHQ-GSQL ngày 11/02/2020

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

Tải về tại đây: