Công văn 374/TCHQ-GSQL ngày 16/01/2020

Cấp mã địa điểm lưu kho cho các DN bưu chính, CPN thuê kho tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung

Tải về tại đây: