Công văn 32/TCHQ-TXNK ngày 02/01/2020

Tính tiền chậm nộp đối với hàng hóa phải phân tích, giám định để đảm bảo xác định chính xác số thuế phải nộp

Tải về tại đây: