Công văn 31/TCHQ-TXNK ngày 02/01/2020

Thông báo ngân hàng phối hợp thu với TCHQ và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Tải về tại đây: