Công văn 06/TCHQ-TXNK ngày 02/01/2020

Vướng mắc về phí bản quyền, giấy phép nhập khẩu và khai báo trên Hệ thống Vnaccs

Tải về tại đây: