Thông tư 29/VBHN-BTC ngày 17/05/2019

Hợp nhất TT quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện TTHQ, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa XNK của DN

Tải về tại đây: