Thông tư 14/VBHN-BTC ngày 22/01/2019

Hợp nhất TT về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong NK phế liệu làm NLSX

Tải về tại đây: