Thông tư 02/VBHN-BNNPTNT ngày 07/03/2019

Hợp nhất TT quy định về trình tự, thủ tục KDTV XNK, quá cảnh và sau NK vật thể thuộc diện KDTV

Tải về tại đây: