Quyết định 865/QĐ-BTC ngày 23/05/2019

Bãi bỏ Quyết định 908/QĐ-BTC Danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về hải quan

Tải về tại đây: