Quyết định 3463/QĐ-BCT ngày 20/11/2019

Sửa đổi Phụ lục của Thông báo về danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức tại QĐ 4086/QĐ-BCT

Tải về tại đây: