Quyết định 1882/QĐ-BCT ngày 27/06/2019

Chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của BCT

Tải về tại đây: