Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 05/12/2019

Ký Hiệp định giữa Việt Nam - Síp về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Tải về tại đây: