Nghị định 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019

Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và KTCN đối với hàng hóa XNK

Tải về tại đây: