Công văn 7562/TCHQ-TXNK ngày 04/12/2019

Thay đổi mục đích sử dụng hàng miễn thuế

Tải về tại đây: