Công văn 7509/TCHQ-TXNK ngày 03/12/2019

Ngân hàng phối hợp thu với tổng cục hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Tải về tại đây: