Công văn 7486/TCHQ-TXNK ngày 02/12/2019

Hướng dẫn trị giá hải quan hàng xuất khẩu

Tải về tại đây: