Công văn 7422/TCHQ-TXNK ngày 28/11/2019

Thuế giá trị gia tăng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp

Tải về tại đây: