Công văn 7382/TCHQ-TXNK ngày 27/11/2019

Thuế giá trị gia tăng của mặt hàng trang thiết bị y tế nhập khẩu

Tải về tại đây: