Công văn 6932/TCHQ-GSQL ngày 05/11/2019

Hướng dẫn thực hiện Thông tư 56/2019/TT-BTC liên quan đến việc chia nhóm hàng hóa và cấp số tờ khai hải quan giấy

Tải về tại đây: