Công văn 6850/TCHQ-TXNK ngày 31/10/2019

Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Tải về tại đây: