Công văn 6762/TCHQ-GSQL ngày 28/10/2019

Không thể hiện tên nước nhập khẩu tại ô số 2 trên C/O

Tải về tại đây: