Công văn 6738/TCHQ-GSQL ngày 25/10/2019

Thủ tục khai hải quan đối với hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế

Tải về tại đây: