Công văn 6339/TCHQ-VP ngày 04/10/2019

Hướng dẫn triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP

Tải về tại đây: