Công văn 6275/TCHQ-TXNK ngày 01/10/2019

Điều chỉnh giảm trị giá trên tờ khai nhập khẩu

Tải về tại đây: