Công văn 6171/TCHQ-TXNK ngày 25/09/2019

Trả lời CV 82/2019/CV/ĐPT-XĐ về không truy thu thuế nhập khẩu xe chở người 04 bánh có gắn động cơ điện

Tải về tại đây: