Công văn 4984/TCHQ-TXNK ngày 02/08/2019

Thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu

Tải về tại đây: