Công văn 4115/GSQL-GQ4 ngày 10/10/2019

Xử lý đối với giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O mẫu E

Tải về tại đây: