Công văn 4015/GSQL-GQ2 ngày 08/10/2019

Xuất trả máy móc tạm nhập ra nước ngoài khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực

Tải về tại đây: