Công văn 3914/GSQL-GQ3 ngày 08/10/2019

Kiểm dịch động vật đối với huyết thanh bò nhập khẩu phục vụ nghiên cứu, sản xuất vac xin, chế phẩm sinh học

Tải về tại đây: