Công văn 3908/GSQL-GQ2 ngày 08/10/2019

Vướng mắc nhà thầu nước ngoài nhập khẩu hàng hóa phục vụ dự án

Tải về tại đây: