Công văn 3907/GSQL-TH ngày 08/10/2019

Thủ tục hải quan đối với xăng dầu tại các kho xăng dầu chưa được xác nhận đủ điều kiện theo NĐ 68/2016/NĐ-CP

Tải về tại đây: