Công văn 3906/GSQL-GQ4 ngày 08/10/2019

Vướng mắc chứng từ chứng nhận xuất xứ C/O

Tải về tại đây: