Công văn 3890/GSQL-GQ1 ngày 07/10/2019

Kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai

Tải về tại đây: