Thông tư 27/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019

Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu

Tải về tại đây: