Thông tư 25/2019/TT-BCT ngày 14/11/2019

Sửa đổi Thông tư 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Tải về tại đây: