Thông tư 21/2019/TT-BCT ngày 08/11/2019

Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc

Tải về tại đây: