Quyết định 2061/QĐ-BTC ngày 25/10/2019

Thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của BTC

Tải về tại đây: