Công văn 6995/TCHQ-TXNK ngày 07/11/2019

Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với TCHQ và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Tải về tại đây: