Công văn 6889/TCHQ-GSQL ngày 01/11/2019

Thực hiện thủ tục hải quan đối với xăng dầu XNK tại 03 kho xăng dầu của Tổng công ty Xăng dầu Quân đội

Tải về tại đây: