Công văn 6845/TCHQ-GSQL ngày 31/10/2019

Nhập khẩu thiết bị quan trắc đa thiên tai phục vụ nghiên cứu khoa học

Tải về tại đây: