Công văn 6832/TCHQ-TXNK ngày 30/10/2019

Xác định nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: