Công văn 6786/TCHQ-TXNK ngày 29/10/2019

Nhập khẩu hàng hóa sản xuất xuất khẩu

Tải về tại đây: