Công văn 6672/TCHQ-TXNK ngày 23/10/2019

Hoàn thuế nộp thừa đối với hàng hóa nhập khẩu

Tải về tại đây: