Công văn 6576/TCHQ-TXNK ngày 17/10/2019

Kiểm tra sau thông quan và nộp thuế bổ sung

Tải về tại đây: