Công văn 6569/TCHQ-GSQL ngày 17/10/2019

Thủ tục chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải đối với hàng hóa quá cảnh

Tải về tại đây: