Công văn 6563/TCHQ-TXNK ngày 16/10/2019

Hướng dẫn phân loại mã số hàng hóa nhập khẩu cho mặt hàng tên gọi “Open Cells”

Tải về tại đây: